अष्टषष्ठि शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अष्टषष्ठिः
द्वितीया
अष्टषष्ठिम्
तृतीया
अष्टषष्ठ्या
चतुर्थी
अष्टषष्ठ्यै / अष्टषष्ठये
पञ्चमी
अष्टषष्ठ्याः / अष्टषष्ठेः
षष्ठी
अष्टषष्ठ्याः / अष्टषष्ठेः
सप्तमी
अष्टषष्ठ्याम् / अष्टषष्ठौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अष्टषष्ठिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अष्टषष्ठिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अष्टषष्ठ्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अष्टषष्ठ्यै / अष्टषष्ठये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अष्टषष्ठ्याः / अष्टषष्ठेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अष्टषष्ठ्याः / अष्टषष्ठेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अष्टषष्ठ्याम् / अष्टषष्ठौ