संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


षोडशानाम् - षष्ठी बहुवचनम्
षोडशभिः - तृतीया बहुवचनम्
षोडशभ्यः - चतुर्थी द्विवचनम्
षोडशभ्यः - द्वितीया द्विवचनम्
षोडशभ्यः - पञ्चमी बहुवचनम्