संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


षोडशानाम् - षष्ठी बहुवचनम्
षोडश - तृतीया द्विवचनम्
षोडश - प्रथमा बहुवचनम्
षोडशानाम् - चतुर्थी द्विवचनम्
षोडशसु - षष्ठी बहुवचनम्