संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


पञ्चषष्ठ्याः - पञ्चमी एकवचनम्
पञ्चषष्ठ्याः - प्रथमा एकवचनम्
पञ्चषष्ठ्याम् - सप्तमी एकवचनम्
पञ्चषष्ठिः - प्रथमा एकवचनम्
पञ्चषष्ठ्यै - सम्बोधन द्विवचनम्