संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत

'द्वाचत्वारिंशत् / द्वाचत्वारिंशद् ( तकारान्त )' - पञ्चमी-एकवचने परिवर्तनं कुरुत ।