संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


ततिभिः - तृतीया बहुवचनम्
तति - द्वितीया बहुवचनम्
तति - सप्तमी बहुवचनम्
ततिभ्यः - पञ्चमी द्विवचनम्
ततिभिः - सम्बोधन द्विवचनम्