संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


चतुर्भ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्
चतुर्भिः - तृतीया बहुवचनम्
चत्वारि - द्वितीया बहुवचनम्
चतुर्भ्यः - षष्ठी द्विवचनम्
चतुर्भिः - सप्तमी एकवचनम्