संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


चतुःषष्ठेः - सप्तमी बहुवचनम्
चतुःषष्ठ्या - तृतीया एकवचनम्
चतुःषष्ठिम् - षष्ठी एकवचनम्
चतुःषष्ठ्याः - षष्ठी एकवचनम्
चतुःषष्ठ्यै - चतुर्थी एकवचनम्