संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


एकान्नविंशत्या - तृतीया एकवचनम्
एकान्नविंशतिम् - द्वितीया एकवचनम्
एकान्नविंशत्याः - पञ्चमी एकवचनम्
एकान्नविंशत्याः - तृतीया बहुवचनम्
एकान्नविंशत्याः - षष्ठी एकवचनम्