स्वसृ शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
स्वसा
स्वसारौ
स्वसारः
सम्बोधन
स्वसः
स्वसारौ
स्वसारः
द्वितीया
स्वसारम्
स्वसारौ
स्वसॄः
तृतीया
स्वस्रा
स्वसृभ्याम्
स्वसृभिः
चतुर्थी
स्वस्रे
स्वसृभ्याम्
स्वसृभ्यः
पञ्चमी
स्वसुः
स्वसृभ्याम्
स्वसृभ्यः
षष्ठी
स्वसुः
स्वस्रोः
स्वसॄणाम्
सप्तमी
स्वसरि
स्वस्रोः
स्वसृषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
स्वसा
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
स्वसारौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
स्वसारः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
स्वसः
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
स्वसारौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
स्वसारः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
स्वसारम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
स्वसारौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
स्वसॄः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
स्वस्रा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
स्वसृभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
स्वसृभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
स्वस्रे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
स्वसृभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
स्वसृभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
स्वसुः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
स्वसृभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
स्वसृभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
स्वसुः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
स्वस्रोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
स्वसॄणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
स्वसरि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
स्वस्रोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
स्वसृषु