स्वर्दितवती शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
स्वर्दितवती
स्वर्दितवत्यौ
स्वर्दितवत्यः
सम्बोधन
स्वर्दितवति
स्वर्दितवत्यौ
स्वर्दितवत्यः
द्वितीया
स्वर्दितवतीम्
स्वर्दितवत्यौ
स्वर्दितवतीः
तृतीया
स्वर्दितवत्या
स्वर्दितवतीभ्याम्
स्वर्दितवतीभिः
चतुर्थी
स्वर्दितवत्यै
स्वर्दितवतीभ्याम्
स्वर्दितवतीभ्यः
पञ्चमी
स्वर्दितवत्याः
स्वर्दितवतीभ्याम्
स्वर्दितवतीभ्यः
षष्ठी
स्वर्दितवत्याः
स्वर्दितवत्योः
स्वर्दितवतीनाम्
सप्तमी
स्वर्दितवत्याम्
स्वर्दितवत्योः
स्वर्दितवतीषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
स्वर्दितवती
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
स्वर्दितवत्यौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
स्वर्दितवत्यः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
स्वर्दितवति
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
स्वर्दितवत्यौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
स्वर्दितवत्यः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
स्वर्दितवतीम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
स्वर्दितवत्यौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
स्वर्दितवतीः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
स्वर्दितवत्या
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
स्वर्दितवतीभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
स्वर्दितवतीभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
स्वर्दितवत्यै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
स्वर्दितवतीभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
स्वर्दितवतीभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
स्वर्दितवत्याः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
स्वर्दितवतीभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
स्वर्दितवतीभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
स्वर्दितवत्याः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
स्वर्दितवत्योः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
स्वर्दितवतीनाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
स्वर्दितवत्याम्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
स्वर्दितवत्योः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
स्वर्दितवतीषु