स्नातक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
स्नातकः
स्नातकौ
स्नातकाः
सम्बोधन
स्नातक
स्नातकौ
स्नातकाः
द्वितीया
स्नातकम्
स्नातकौ
स्नातकान्
तृतीया
स्नातकेन
स्नातकाभ्याम्
स्नातकैः
चतुर्थी
स्नातकाय
स्नातकाभ्याम्
स्नातकेभ्यः
पञ्चमी
स्नातकात् / स्नातकाद्
स्नातकाभ्याम्
स्नातकेभ्यः
षष्ठी
स्नातकस्य
स्नातकयोः
स्नातकानाम्
सप्तमी
स्नातके
स्नातकयोः
स्नातकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
स्नातकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
स्नातकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
स्नातकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
स्नातक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
स्नातकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
स्नातकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
स्नातकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
स्नातकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
स्नातकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
स्नातकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
स्नातकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
स्नातकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
स्नातकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
स्नातकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
स्नातकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
स्नातकात् / स्नातकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
स्नातकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
स्नातकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
स्नातकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
स्नातकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
स्नातकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
स्नातके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
स्नातकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
स्नातकेषु