सरल शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सरलः
सरलौ
सरलाः
सम्बोधन
सरल
सरलौ
सरलाः
द्वितीया
सरलम्
सरलौ
सरलान्
तृतीया
सरलेन
सरलाभ्याम्
सरलैः
चतुर्थी
सरलाय
सरलाभ्याम्
सरलेभ्यः
पञ्चमी
सरलात् / सरलाद्
सरलाभ्याम्
सरलेभ्यः
षष्ठी
सरलस्य
सरलयोः
सरलानाम्
सप्तमी
सरले
सरलयोः
सरलेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सरलः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
सरलौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
सरलाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
सरल
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
सरलौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
सरलाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सरलम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
सरलौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
सरलान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सरलेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
सरलाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
सरलैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सरलाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
सरलाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
सरलेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सरलात् / सरलाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
सरलाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
सरलेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सरलस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
सरलयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
सरलानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सरले
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
सरलयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
सरलेषु