श्रमण शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
श्रमणः
श्रमणौ
श्रमणाः
सम्बोधन
श्रमण
श्रमणौ
श्रमणाः
द्वितीया
श्रमणम्
श्रमणौ
श्रमणान्
तृतीया
श्रमणेन
श्रमणाभ्याम्
श्रमणैः
चतुर्थी
श्रमणाय
श्रमणाभ्याम्
श्रमणेभ्यः
पञ्चमी
श्रमणात् / श्रमणाद्
श्रमणाभ्याम्
श्रमणेभ्यः
षष्ठी
श्रमणस्य
श्रमणयोः
श्रमणानाम्
सप्तमी
श्रमणे
श्रमणयोः
श्रमणेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
श्रमणः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
श्रमणौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
श्रमणाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
श्रमण
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
श्रमणौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
श्रमणाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
श्रमणम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
श्रमणौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
श्रमणान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
श्रमणेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
श्रमणाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
श्रमणैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
श्रमणाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
श्रमणाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
श्रमणेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
श्रमणात् / श्रमणाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
श्रमणाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
श्रमणेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
श्रमणस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
श्रमणयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
श्रमणानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
श्रमणे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
श्रमणयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
श्रमणेषु


अन्याः