वेधस् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
वेधाः
वेधसौ
वेधसः
सम्बोधन
वेधः
वेधसौ
वेधसः
द्वितीया
वेधसम्
वेधसौ
वेधसः
तृतीया
वेधसा
वेधोभ्याम्
वेधोभिः
चतुर्थी
वेधसे
वेधोभ्याम्
वेधोभ्यः
पञ्चमी
वेधसः
वेधोभ्याम्
वेधोभ्यः
षष्ठी
वेधसः
वेधसोः
वेधसाम्
सप्तमी
वेधसि
वेधसोः
वेधःसु / वेधस्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
वेधाः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
वेधसौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
वेधसः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
वेधः
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
वेधसौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
वेधसः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
वेधसम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
वेधसौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
वेधसः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
वेधसा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
वेधोभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
वेधोभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
वेधसे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
वेधोभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
वेधोभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
वेधसः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
वेधोभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
वेधोभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
वेधसः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
वेधसोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
वेधसाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
वेधसि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
वेधसोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
वेधःसु / वेधस्सु