रमा शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
रमा
रमे
रमाः
सम्बोधन
रमे
रमे
रमाः
द्वितीया
रमाम्
रमे
रमाः
तृतीया
रमया
रमाभ्याम्
रमाभिः
चतुर्थी
रमायै
रमाभ्याम्
रमाभ्यः
पञ्चमी
रमायाः
रमाभ्याम्
रमाभ्यः
षष्ठी
रमायाः
रमयोः
रमाणाम्
सप्तमी
रमायाम्
रमयोः
रमासु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
रमा
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
रमे
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
रमाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
रमे
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
रमे
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
रमाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
रमाम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
रमे
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
रमाः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
रमया
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
रमाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
रमाभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
रमायै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
रमाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
रमाभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
रमायाः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
रमाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
रमाभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
रमायाः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
रमयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
रमाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
रमायाम्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
रमयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
रमासु