प्रियषष् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
प्रियषट् / प्रियषड्
प्रियषषौ
प्रियषषः
सम्बोधन
प्रियषट् / प्रियषड्
प्रियषषौ
प्रियषषः
द्वितीया
प्रियषषम्
प्रियषषौ
प्रियषषः
तृतीया
प्रियषषा
प्रियषड्भ्याम्
प्रियषड्भिः
चतुर्थी
प्रियषषे
प्रियषड्भ्याम्
प्रियषड्भ्यः
पञ्चमी
प्रियषषः
प्रियषड्भ्याम्
प्रियषड्भ्यः
षष्ठी
प्रियषषः
प्रियषषोः
प्रियषषाम्
सप्तमी
प्रियषषि
प्रियषषोः
प्रियषट्त्सु / प्रियषट्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
प्रियषट् / प्रियषड्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
प्रियषषौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
प्रियषषः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
प्रियषट् / प्रियषड्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
प्रियषषौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
प्रियषषः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
प्रियषषम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
प्रियषषौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
प्रियषषः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
प्रियषषा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
प्रियषड्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
प्रियषड्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
प्रियषषे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
प्रियषड्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
प्रियषड्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
प्रियषषः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
प्रियषड्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
प्रियषड्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
प्रियषषः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
प्रियषषोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
प्रियषषाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
प्रियषषि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
प्रियषषोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
प्रियषट्त्सु / प्रियषट्सु