पयस् शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
पयः
पयसी
पयांसि
सम्बोधन
पयः
पयसी
पयांसि
द्वितीया
पयः
पयसी
पयांसि
तृतीया
पयसा
पयोभ्याम्
पयोभिः
चतुर्थी
पयसे
पयोभ्याम्
पयोभ्यः
पञ्चमी
पयसः
पयोभ्याम्
पयोभ्यः
षष्ठी
पयसः
पयसोः
पयसाम्
सप्तमी
पयसि
पयसोः
पयःसु / पयस्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
पयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
पयसी
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
पयांसि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
पयः
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
पयसी
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
पयांसि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
पयः
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
पयसी
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
पयांसि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
पयसा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
पयोभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
पयोभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
पयसे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
पयोभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
पयोभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
पयसः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
पयोभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
पयोभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
पयसः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
पयसोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
पयसाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
पयसि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
पयसोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
पयःसु / पयस्सु