पठत् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
पठन्
पठन्तौ
पठन्तः
सम्बोधन
पठन्
पठन्तौ
पठन्तः
द्वितीया
पठन्तम्
पठन्तौ
पठतः
तृतीया
पठता
पठद्भ्याम्
पठद्भिः
चतुर्थी
पठते
पठद्भ्याम्
पठद्भ्यः
पञ्चमी
पठतः
पठद्भ्याम्
पठद्भ्यः
षष्ठी
पठतः
पठतोः
पठताम्
सप्तमी
पठति
पठतोः
पठत्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
पठन्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
पठन्तौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
पठन्तः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
पठन्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
पठन्तौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
पठन्तः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
पठन्तम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
पठन्तौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
पठतः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
पठता
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
पठद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
पठद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
पठते
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
पठद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
पठद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
पठतः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
पठद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
पठद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
पठतः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
पठतोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
पठताम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
पठति
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
पठतोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
पठत्सु


अन्याः