ध्वस् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ध्वत् / ध्वद्
ध्वसौ
ध्वसः
सम्बोधन
ध्वत् / ध्वद्
ध्वसौ
ध्वसः
द्वितीया
ध्वसम्
ध्वसौ
ध्वसः
तृतीया
ध्वसा
ध्वद्भ्याम्
ध्वद्भिः
चतुर्थी
ध्वसे
ध्वद्भ्याम्
ध्वद्भ्यः
पञ्चमी
ध्वसः
ध्वद्भ्याम्
ध्वद्भ्यः
षष्ठी
ध्वसः
ध्वसोः
ध्वसाम्
सप्तमी
ध्वसि
ध्वसोः
ध्वत्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ध्वत् / ध्वद्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ध्वसौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ध्वसः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ध्वत् / ध्वद्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ध्वसौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ध्वसः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ध्वसम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ध्वसौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ध्वसः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ध्वसा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ध्वद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ध्वद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ध्वसे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ध्वद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ध्वद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ध्वसः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ध्वद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ध्वद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ध्वसः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ध्वसोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ध्वसाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ध्वसि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ध्वसोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ध्वत्सु