जरा शब्दरूपाणि - स्त्रीलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
जरा
जरसौ / जरे
जरसः / जराः
सम्बोधन
जरे
जरसौ / जरे
जरसः / जराः
द्वितीया
जरसम् / जराम्
जरसौ / जरे
जरसः / जराः
तृतीया
जरसा / जरया
जराभ्याम्
जराभिः
चतुर्थी
जरसे / जरायै
जराभ्याम्
जराभ्यः
पञ्चमी
जरसः / जरायाः
जराभ्याम्
जराभ्यः
षष्ठी
जरसः / जरायाः
जरसोः / जरयोः
जरसाम् / जराणाम्
सप्तमी
जरसि / जरायाम्
जरसोः / जरयोः
जरासु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
जरा
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
जरसौ / जरे
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
जरसः / जराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
जरे
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
जरसौ / जरे
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
जरसः / जराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
जरसम् / जराम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
जरसौ / जरे
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
जरसः / जराः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
जरसा / जरया
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
जराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
जराभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
जरसे / जरायै
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
जराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
जराभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
जरसः / जरायाः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
जराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
जराभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
जरसः / जरायाः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
जरसोः / जरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
जरसाम् / जराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
जरसि / जरायाम्
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
जरसोः / जरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
जरासु