घट्टक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
घट्टकः
घट्टकौ
घट्टकाः
सम्बोधन
घट्टक
घट्टकौ
घट्टकाः
द्वितीया
घट्टकम्
घट्टकौ
घट्टकान्
तृतीया
घट्टकेन
घट्टकाभ्याम्
घट्टकैः
चतुर्थी
घट्टकाय
घट्टकाभ्याम्
घट्टकेभ्यः
पञ्चमी
घट्टकात् / घट्टकाद्
घट्टकाभ्याम्
घट्टकेभ्यः
षष्ठी
घट्टकस्य
घट्टकयोः
घट्टकानाम्
सप्तमी
घट्टके
घट्टकयोः
घट्टकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
घट्टकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
घट्टकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
घट्टकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
घट्टक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
घट्टकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
घट्टकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
घट्टकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
घट्टकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
घट्टकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
घट्टकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
घट्टकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
घट्टकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
घट्टकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
घट्टकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
घट्टकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
घट्टकात् / घट्टकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
घट्टकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
घट्टकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
घट्टकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
घट्टकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
घट्टकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
घट्टके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
घट्टकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
घट्टकेषु


अन्याः