ग्रामयमाण शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ग्रामयमाणः
ग्रामयमाणौ
ग्रामयमाणाः
सम्बोधन
ग्रामयमाण
ग्रामयमाणौ
ग्रामयमाणाः
द्वितीया
ग्रामयमाणम्
ग्रामयमाणौ
ग्रामयमाणान्
तृतीया
ग्रामयमाणेन
ग्रामयमाणाभ्याम्
ग्रामयमाणैः
चतुर्थी
ग्रामयमाणाय
ग्रामयमाणाभ्याम्
ग्रामयमाणेभ्यः
पञ्चमी
ग्रामयमाणात् / ग्रामयमाणाद्
ग्रामयमाणाभ्याम्
ग्रामयमाणेभ्यः
षष्ठी
ग्रामयमाणस्य
ग्रामयमाणयोः
ग्रामयमाणानाम्
सप्तमी
ग्रामयमाणे
ग्रामयमाणयोः
ग्रामयमाणेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ग्रामयमाणः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ग्रामयमाणौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ग्रामयमाणाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ग्रामयमाण
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ग्रामयमाणौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ग्रामयमाणाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ग्रामयमाणम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ग्रामयमाणौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ग्रामयमाणान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ग्रामयमाणेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ग्रामयमाणाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ग्रामयमाणैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ग्रामयमाणाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ग्रामयमाणाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ग्रामयमाणेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ग्रामयमाणात् / ग्रामयमाणाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ग्रामयमाणाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ग्रामयमाणेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ग्रामयमाणस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ग्रामयमाणयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ग्रामयमाणानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ग्रामयमाणे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ग्रामयमाणयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ग्रामयमाणेषु


अन्याः