ग्रन्थक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ग्रन्थकः
ग्रन्थकौ
ग्रन्थकाः
सम्बोधन
ग्रन्थक
ग्रन्थकौ
ग्रन्थकाः
द्वितीया
ग्रन्थकम्
ग्रन्थकौ
ग्रन्थकान्
तृतीया
ग्रन्थकेन
ग्रन्थकाभ्याम्
ग्रन्थकैः
चतुर्थी
ग्रन्थकाय
ग्रन्थकाभ्याम्
ग्रन्थकेभ्यः
पञ्चमी
ग्रन्थकात् / ग्रन्थकाद्
ग्रन्थकाभ्याम्
ग्रन्थकेभ्यः
षष्ठी
ग्रन्थकस्य
ग्रन्थकयोः
ग्रन्थकानाम्
सप्तमी
ग्रन्थके
ग्रन्थकयोः
ग्रन्थकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ग्रन्थकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ग्रन्थकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ग्रन्थकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ग्रन्थक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ग्रन्थकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ग्रन्थकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ग्रन्थकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ग्रन्थकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ग्रन्थकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ग्रन्थकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ग्रन्थकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ग्रन्थकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ग्रन्थकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ग्रन्थकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ग्रन्थकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ग्रन्थकात् / ग्रन्थकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ग्रन्थकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ग्रन्थकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ग्रन्थकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ग्रन्थकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ग्रन्थकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ग्रन्थके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ग्रन्थकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ग्रन्थकेषु


अन्याः