गोफक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
गोफकः
गोफकौ
गोफकाः
सम्बोधन
गोफक
गोफकौ
गोफकाः
द्वितीया
गोफकम्
गोफकौ
गोफकान्
तृतीया
गोफकेन
गोफकाभ्याम्
गोफकैः
चतुर्थी
गोफकाय
गोफकाभ्याम्
गोफकेभ्यः
पञ्चमी
गोफकात् / गोफकाद्
गोफकाभ्याम्
गोफकेभ्यः
षष्ठी
गोफकस्य
गोफकयोः
गोफकानाम्
सप्तमी
गोफके
गोफकयोः
गोफकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
गोफकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
गोफकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
गोफकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
गोफक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
गोफकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
गोफकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
गोफकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
गोफकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
गोफकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
गोफकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
गोफकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
गोफकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
गोफकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
गोफकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
गोफकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
गोफकात् / गोफकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
गोफकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
गोफकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
गोफकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
गोफकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
गोफकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
गोफके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
गोफकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
गोफकेषु


अन्याः