गोपयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
गोपयमानः
गोपयमानौ
गोपयमानाः
सम्बोधन
गोपयमान
गोपयमानौ
गोपयमानाः
द्वितीया
गोपयमानम्
गोपयमानौ
गोपयमानान्
तृतीया
गोपयमानेन
गोपयमानाभ्याम्
गोपयमानैः
चतुर्थी
गोपयमानाय
गोपयमानाभ्याम्
गोपयमानेभ्यः
पञ्चमी
गोपयमानात् / गोपयमानाद्
गोपयमानाभ्याम्
गोपयमानेभ्यः
षष्ठी
गोपयमानस्य
गोपयमानयोः
गोपयमानानाम्
सप्तमी
गोपयमाने
गोपयमानयोः
गोपयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
गोपयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
गोपयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
गोपयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
गोपयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
गोपयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
गोपयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
गोपयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
गोपयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
गोपयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
गोपयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
गोपयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
गोपयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
गोपयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
गोपयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
गोपयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
गोपयमानात् / गोपयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
गोपयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
गोपयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
गोपयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
गोपयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
गोपयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
गोपयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
गोपयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
गोपयमानेषु


अन्याः