खलपू शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
खलपूः
खलप्वौ
खलप्वः
सम्बोधन
खलपूः
खलप्वौ
खलप्वः
द्वितीया
खलप्वम्
खलप्वौ
खलप्वः
तृतीया
खलप्वा
खलपूभ्याम्
खलपूभिः
चतुर्थी
खलप्वे
खलपूभ्याम्
खलपूभ्यः
पञ्चमी
खलप्वः
खलपूभ्याम्
खलपूभ्यः
षष्ठी
खलप्वः
खलप्वोः
खलप्वाम्
सप्तमी
खलप्वि
खलप्वोः
खलपूषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
खलपूः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
खलप्वौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
खलप्वः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
खलपूः
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
खलप्वौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
खलप्वः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
खलप्वम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
खलप्वौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
खलप्वः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
खलप्वा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
खलपूभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
खलपूभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
खलप्वे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
खलपूभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
खलपूभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
खलप्वः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
खलपूभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
खलपूभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
खलप्वः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
खलप्वोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
खलप्वाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
खलप्वि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
खलप्वोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
खलपूषु


अन्याः