क्रोडक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
क्रोडकः
क्रोडकौ
क्रोडकाः
सम्बोधन
क्रोडक
क्रोडकौ
क्रोडकाः
द्वितीया
क्रोडकम्
क्रोडकौ
क्रोडकान्
तृतीया
क्रोडकेन
क्रोडकाभ्याम्
क्रोडकैः
चतुर्थी
क्रोडकाय
क्रोडकाभ्याम्
क्रोडकेभ्यः
पञ्चमी
क्रोडकात् / क्रोडकाद्
क्रोडकाभ्याम्
क्रोडकेभ्यः
षष्ठी
क्रोडकस्य
क्रोडकयोः
क्रोडकानाम्
सप्तमी
क्रोडके
क्रोडकयोः
क्रोडकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
क्रोडकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
क्रोडकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
क्रोडकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
क्रोडक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
क्रोडकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
क्रोडकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
क्रोडकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
क्रोडकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
क्रोडकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
क्रोडकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
क्रोडकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
क्रोडकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
क्रोडकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
क्रोडकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
क्रोडकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
क्रोडकात् / क्रोडकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
क्रोडकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
क्रोडकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
क्रोडकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
क्रोडकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
क्रोडकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
क्रोडके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
क्रोडकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
क्रोडकेषु


अन्याः