क्रापक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
क्रापकः
क्रापकौ
क्रापकाः
सम्बोधन
क्रापक
क्रापकौ
क्रापकाः
द्वितीया
क्रापकम्
क्रापकौ
क्रापकान्
तृतीया
क्रापकेण
क्रापकाभ्याम्
क्रापकैः
चतुर्थी
क्रापकाय
क्रापकाभ्याम्
क्रापकेभ्यः
पञ्चमी
क्रापकात् / क्रापकाद्
क्रापकाभ्याम्
क्रापकेभ्यः
षष्ठी
क्रापकस्य
क्रापकयोः
क्रापकाणाम्
सप्तमी
क्रापके
क्रापकयोः
क्रापकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
क्रापकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
क्रापकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
क्रापकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
क्रापक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
क्रापकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
क्रापकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
क्रापकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
क्रापकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
क्रापकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
क्रापकेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
क्रापकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
क्रापकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
क्रापकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
क्रापकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
क्रापकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
क्रापकात् / क्रापकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
क्रापकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
क्रापकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
क्रापकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
क्रापकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
क्रापकाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
क्रापके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
क्रापकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
क्रापकेषु


अन्याः