क्रन्दक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
क्रन्दकः
क्रन्दकौ
क्रन्दकाः
सम्बोधन
क्रन्दक
क्रन्दकौ
क्रन्दकाः
द्वितीया
क्रन्दकम्
क्रन्दकौ
क्रन्दकान्
तृतीया
क्रन्दकेन
क्रन्दकाभ्याम्
क्रन्दकैः
चतुर्थी
क्रन्दकाय
क्रन्दकाभ्याम्
क्रन्दकेभ्यः
पञ्चमी
क्रन्दकात् / क्रन्दकाद्
क्रन्दकाभ्याम्
क्रन्दकेभ्यः
षष्ठी
क्रन्दकस्य
क्रन्दकयोः
क्रन्दकानाम्
सप्तमी
क्रन्दके
क्रन्दकयोः
क्रन्दकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
क्रन्दकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
क्रन्दकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
क्रन्दकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
क्रन्दक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
क्रन्दकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
क्रन्दकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
क्रन्दकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
क्रन्दकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
क्रन्दकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
क्रन्दकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
क्रन्दकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
क्रन्दकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
क्रन्दकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
क्रन्दकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
क्रन्दकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
क्रन्दकात् / क्रन्दकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
क्रन्दकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
क्रन्दकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
क्रन्दकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
क्रन्दकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
क्रन्दकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
क्रन्दके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
क्रन्दकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
क्रन्दकेषु


अन्याः