कुण्डितवत् शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
कुण्डितवत् / कुण्डितवद्
कुण्डितवती
कुण्डितवन्ति
सम्बोधन
कुण्डितवत् / कुण्डितवद्
कुण्डितवती
कुण्डितवन्ति
द्वितीया
कुण्डितवत् / कुण्डितवद्
कुण्डितवती
कुण्डितवन्ति
तृतीया
कुण्डितवता
कुण्डितवद्भ्याम्
कुण्डितवद्भिः
चतुर्थी
कुण्डितवते
कुण्डितवद्भ्याम्
कुण्डितवद्भ्यः
पञ्चमी
कुण्डितवतः
कुण्डितवद्भ्याम्
कुण्डितवद्भ्यः
षष्ठी
कुण्डितवतः
कुण्डितवतोः
कुण्डितवताम्
सप्तमी
कुण्डितवति
कुण्डितवतोः
कुण्डितवत्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
कुण्डितवत् / कुण्डितवद्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
कुण्डितवती
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
कुण्डितवन्ति
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
कुण्डितवत् / कुण्डितवद्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
कुण्डितवती
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
कुण्डितवन्ति
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
कुण्डितवत् / कुण्डितवद्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
कुण्डितवती
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
कुण्डितवन्ति
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
कुण्डितवता
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
कुण्डितवद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
कुण्डितवद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
कुण्डितवते
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
कुण्डितवद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
कुण्डितवद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
कुण्डितवतः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
कुण्डितवद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
कुण्डितवद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
कुण्डितवतः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
कुण्डितवतोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
कुण्डितवताम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
कुण्डितवति
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
कुण्डितवतोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
कुण्डितवत्सु


अन्याः