कल्पन शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
कल्पनम्
कल्पने
कल्पनानि
सम्बोधन
कल्पन
कल्पने
कल्पनानि
द्वितीया
कल्पनम्
कल्पने
कल्पनानि
तृतीया
कल्पनेन
कल्पनाभ्याम्
कल्पनैः
चतुर्थी
कल्पनाय
कल्पनाभ्याम्
कल्पनेभ्यः
पञ्चमी
कल्पनात् / कल्पनाद्
कल्पनाभ्याम्
कल्पनेभ्यः
षष्ठी
कल्पनस्य
कल्पनयोः
कल्पनानाम्
सप्तमी
कल्पने
कल्पनयोः
कल्पनेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
कल्पनम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
कल्पने
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
कल्पनानि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
कल्पन
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
कल्पने
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
कल्पनानि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
कल्पनम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
कल्पने
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
कल्पनानि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
कल्पनेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
कल्पनाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
कल्पनैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
कल्पनाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
कल्पनाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
कल्पनेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
कल्पनात् / कल्पनाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
कल्पनाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
कल्पनेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
कल्पनस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
कल्पनयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
कल्पनानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
कल्पने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
कल्पनयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
कल्पनेषु