कर्जक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
कर्जकः
कर्जकौ
कर्जकाः
सम्बोधन
कर्जक
कर्जकौ
कर्जकाः
द्वितीया
कर्जकम्
कर्जकौ
कर्जकान्
तृतीया
कर्जकेन
कर्जकाभ्याम्
कर्जकैः
चतुर्थी
कर्जकाय
कर्जकाभ्याम्
कर्जकेभ्यः
पञ्चमी
कर्जकात् / कर्जकाद्
कर्जकाभ्याम्
कर्जकेभ्यः
षष्ठी
कर्जकस्य
कर्जकयोः
कर्जकानाम्
सप्तमी
कर्जके
कर्जकयोः
कर्जकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
कर्जकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
कर्जकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
कर्जकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
कर्जक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
कर्जकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
कर्जकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
कर्जकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
कर्जकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
कर्जकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
कर्जकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
कर्जकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
कर्जकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
कर्जकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
कर्जकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
कर्जकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
कर्जकात् / कर्जकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
कर्जकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
कर्जकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
कर्जकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
कर्जकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
कर्जकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
कर्जके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
कर्जकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
कर्जकेषु


अन्याः