कमल् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
कमल्
कमलौ
कमलः
सम्बोधन
कमल्
कमलौ
कमलः
द्वितीया
कमलम्
कमलौ
कमलः
तृतीया
कमला
कमल्भ्याम्
कमल्भिः
चतुर्थी
कमले
कमल्भ्याम्
कमल्भ्यः
पञ्चमी
कमलः
कमल्भ्याम्
कमल्भ्यः
षष्ठी
कमलः
कमलोः
कमलाम्
सप्तमी
कमलि
कमलोः
कमल्षु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
कमल्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
कमलौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
कमलः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
कमल्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
कमलौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
कमलः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
कमलम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
कमलौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
कमलः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
कमला
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
कमल्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
कमल्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
कमले
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
कमल्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
कमल्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
कमलः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
कमल्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
कमल्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
कमलः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
कमलोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
कमलाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
कमलि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
कमलोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
कमल्षु