कतर शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
कतरत् / कतरद्
कतरे
कतराणि
सम्बोधन
कतरत् / कतरद्
कतरे
कतराणि
द्वितीया
कतरत् / कतरद्
कतरे
कतराणि
तृतीया
कतरेण
कतराभ्याम्
कतरैः
चतुर्थी
कतराय
कतराभ्याम्
कतरेभ्यः
पञ्चमी
कतरात् / कतराद्
कतराभ्याम्
कतरेभ्यः
षष्ठी
कतरस्य
कतरयोः
कतराणाम्
सप्तमी
कतरे
कतरयोः
कतरेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
कतरत् / कतरद्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
कतरे
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
कतराणि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
कतरत् / कतरद्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
कतरे
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
कतराणि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
कतरत् / कतरद्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
कतरे
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
कतराणि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
कतरेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
कतराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
कतरैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
कतराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
कतराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
कतरेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
कतरात् / कतराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
कतराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
कतरेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
कतरस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
कतरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
कतराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
कतरे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
कतरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
कतरेषु