कटप्रू शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
कटप्रूः
कटप्रुवौ
कटप्रुवः
सम्बोधन
कटप्रूः
कटप्रुवौ
कटप्रुवः
द्वितीया
कटप्रुवम्
कटप्रुवौ
कटप्रुवः
तृतीया
कटप्रुवा
कटप्रूभ्याम्
कटप्रूभिः
चतुर्थी
कटप्रुवे
कटप्रूभ्याम्
कटप्रूभ्यः
पञ्चमी
कटप्रुवः
कटप्रूभ्याम्
कटप्रूभ्यः
षष्ठी
कटप्रुवः
कटप्रुवोः
कटप्रुवाम्
सप्तमी
कटप्रुवि
कटप्रुवोः
कटप्रूषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
कटप्रूः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
कटप्रुवौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
कटप्रुवः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
कटप्रूः
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
कटप्रुवौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
कटप्रुवः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
कटप्रुवम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
कटप्रुवौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
कटप्रुवः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
कटप्रुवा
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
कटप्रूभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
कटप्रूभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
कटप्रुवे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
कटप्रूभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
कटप्रूभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
कटप्रुवः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
कटप्रूभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
कटप्रूभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
कटप्रुवः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
कटप्रुवोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
कटप्रुवाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
कटप्रुवि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
कटप्रुवोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
कटप्रूषु