ओष शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ओषः
ओषौ
ओषाः
सम्बोधन
ओष
ओषौ
ओषाः
द्वितीया
ओषम्
ओषौ
ओषान्
तृतीया
ओषेण
ओषाभ्याम्
ओषैः
चतुर्थी
ओषाय
ओषाभ्याम्
ओषेभ्यः
पञ्चमी
ओषात् / ओषाद्
ओषाभ्याम्
ओषेभ्यः
षष्ठी
ओषस्य
ओषयोः
ओषाणाम्
सप्तमी
ओषे
ओषयोः
ओषेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ओषः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ओषौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ओषाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ओष
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ओषौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ओषाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ओषम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ओषौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ओषान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ओषेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ओषाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ओषैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ओषाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ओषाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ओषेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ओषात् / ओषाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ओषाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ओषेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ओषस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ओषयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ओषाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ओषे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ओषयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ओषेषु