ऐरावत शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ऐरावतः
ऐरावतौ
ऐरावताः
सम्बोधन
ऐरावत
ऐरावतौ
ऐरावताः
द्वितीया
ऐरावतम्
ऐरावतौ
ऐरावतान्
तृतीया
ऐरावतेन
ऐरावताभ्याम्
ऐरावतैः
चतुर्थी
ऐरावताय
ऐरावताभ्याम्
ऐरावतेभ्यः
पञ्चमी
ऐरावतात् / ऐरावताद्
ऐरावताभ्याम्
ऐरावतेभ्यः
षष्ठी
ऐरावतस्य
ऐरावतयोः
ऐरावतानाम्
सप्तमी
ऐरावते
ऐरावतयोः
ऐरावतेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ऐरावतः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ऐरावतौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ऐरावताः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ऐरावत
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ऐरावतौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ऐरावताः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ऐरावतम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ऐरावतौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ऐरावतान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ऐरावतेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ऐरावताभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ऐरावतैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ऐरावताय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ऐरावताभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ऐरावतेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ऐरावतात् / ऐरावताद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ऐरावताभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ऐरावतेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ऐरावतस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ऐरावतयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ऐरावतानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ऐरावते
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ऐरावतयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ऐरावतेषु