एव शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एवः
एवौ
एवाः
सम्बोधन
एव
एवौ
एवाः
द्वितीया
एवम्
एवौ
एवान्
तृतीया
एवेन
एवाभ्याम्
एवैः
चतुर्थी
एवाय
एवाभ्याम्
एवेभ्यः
पञ्चमी
एवात् / एवाद्
एवाभ्याम्
एवेभ्यः
षष्ठी
एवस्य
एवयोः
एवानाम्
सप्तमी
एवे
एवयोः
एवेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एवः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
एवौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
एवाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
एव
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
एवौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
एवाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एवम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एवौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एवान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एवेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
एवाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एवैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एवाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
एवाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एवेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एवात् / एवाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
एवाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एवेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एवस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एवयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एवानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एवे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एवयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एवेषु