एड शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एडः
एडौ
एडाः
सम्बोधन
एड
एडौ
एडाः
द्वितीया
एडम्
एडौ
एडान्
तृतीया
एडेन
एडाभ्याम्
एडैः
चतुर्थी
एडाय
एडाभ्याम्
एडेभ्यः
पञ्चमी
एडात् / एडाद्
एडाभ्याम्
एडेभ्यः
षष्ठी
एडस्य
एडयोः
एडानाम्
सप्तमी
एडे
एडयोः
एडेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एडः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
एडौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
एडाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
एड
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
एडौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
एडाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एडम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एडौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एडान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एडेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
एडाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एडैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एडाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
एडाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एडेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एडात् / एडाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
एडाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एडेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एडस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एडयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एडानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एडे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एडयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एडेषु