एकदन्त शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकदन्तः
एकदन्तौ
एकदन्ताः
सम्बोधन
एकदन्त
एकदन्तौ
एकदन्ताः
द्वितीया
एकदन्तम्
एकदन्तौ
एकदन्तान्
तृतीया
एकदन्तेन
एकदन्ताभ्याम्
एकदन्तैः
चतुर्थी
एकदन्ताय
एकदन्ताभ्याम्
एकदन्तेभ्यः
पञ्चमी
एकदन्तात् / एकदन्ताद्
एकदन्ताभ्याम्
एकदन्तेभ्यः
षष्ठी
एकदन्तस्य
एकदन्तयोः
एकदन्तानाम्
सप्तमी
एकदन्ते
एकदन्तयोः
एकदन्तेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकदन्तः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
एकदन्तौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
एकदन्ताः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
एकदन्त
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
एकदन्तौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
एकदन्ताः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकदन्तम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
एकदन्तौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
एकदन्तान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकदन्तेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
एकदन्ताभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
एकदन्तैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकदन्ताय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
एकदन्ताभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
एकदन्तेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकदन्तात् / एकदन्ताद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
एकदन्ताभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
एकदन्तेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकदन्तस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
एकदन्तयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
एकदन्तानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकदन्ते
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
एकदन्तयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
एकदन्तेषु