ऋषभ शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
ऋषभः
ऋषभौ
ऋषभाः
सम्बोधन
ऋषभ
ऋषभौ
ऋषभाः
द्वितीया
ऋषभम्
ऋषभौ
ऋषभान्
तृतीया
ऋषभेण
ऋषभाभ्याम्
ऋषभैः
चतुर्थी
ऋषभाय
ऋषभाभ्याम्
ऋषभेभ्यः
पञ्चमी
ऋषभात् / ऋषभाद्
ऋषभाभ्याम्
ऋषभेभ्यः
षष्ठी
ऋषभस्य
ऋषभयोः
ऋषभाणाम्
सप्तमी
ऋषभे
ऋषभयोः
ऋषभेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
ऋषभः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
ऋषभौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
ऋषभाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
ऋषभ
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
ऋषभौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
ऋषभाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
ऋषभम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
ऋषभौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
ऋषभान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
ऋषभेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
ऋषभाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
ऋषभैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
ऋषभाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
ऋषभाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
ऋषभेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
ऋषभात् / ऋषभाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
ऋषभाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
ऋषभेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
ऋषभस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
ऋषभयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
ऋषभाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
ऋषभे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
ऋषभयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
ऋषभेषु