उषःकल शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उषःकलः
उषःकलौ
उषःकलाः
सम्बोधन
उषःकल
उषःकलौ
उषःकलाः
द्वितीया
उषःकलम्
उषःकलौ
उषःकलान्
तृतीया
उषःकलेन
उषःकलाभ्याम्
उषःकलैः
चतुर्थी
उषःकलाय
उषःकलाभ्याम्
उषःकलेभ्यः
पञ्चमी
उषःकलात् / उषःकलाद्
उषःकलाभ्याम्
उषःकलेभ्यः
षष्ठी
उषःकलस्य
उषःकलयोः
उषःकलानाम्
सप्तमी
उषःकले
उषःकलयोः
उषःकलेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उषःकलः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उषःकलौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उषःकलाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उषःकल
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उषःकलौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उषःकलाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उषःकलम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उषःकलौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उषःकलान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उषःकलेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उषःकलाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उषःकलैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उषःकलाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उषःकलाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उषःकलेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उषःकलात् / उषःकलाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उषःकलाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उषःकलेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उषःकलस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उषःकलयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उषःकलानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उषःकले
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उषःकलयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उषःकलेषु