उपार्जन शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उपार्जनः
उपार्जनौ
उपार्जनाः
सम्बोधन
उपार्जन
उपार्जनौ
उपार्जनाः
द्वितीया
उपार्जनम्
उपार्जनौ
उपार्जनान्
तृतीया
उपार्जनेन
उपार्जनाभ्याम्
उपार्जनैः
चतुर्थी
उपार्जनाय
उपार्जनाभ्याम्
उपार्जनेभ्यः
पञ्चमी
उपार्जनात् / उपार्जनाद्
उपार्जनाभ्याम्
उपार्जनेभ्यः
षष्ठी
उपार्जनस्य
उपार्जनयोः
उपार्जनानाम्
सप्तमी
उपार्जने
उपार्जनयोः
उपार्जनेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उपार्जनः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उपार्जनौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उपार्जनाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उपार्जन
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उपार्जनौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उपार्जनाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उपार्जनम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उपार्जनौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उपार्जनान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उपार्जनेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उपार्जनाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उपार्जनैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उपार्जनाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उपार्जनाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उपार्जनेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उपार्जनात् / उपार्जनाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उपार्जनाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उपार्जनेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उपार्जनस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उपार्जनयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उपार्जनानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उपार्जने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उपार्जनयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उपार्जनेषु