उपदेश शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उपदेशः
उपदेशौ
उपदेशाः
सम्बोधन
उपदेश
उपदेशौ
उपदेशाः
द्वितीया
उपदेशम्
उपदेशौ
उपदेशान्
तृतीया
उपदेशेन
उपदेशाभ्याम्
उपदेशैः
चतुर्थी
उपदेशाय
उपदेशाभ्याम्
उपदेशेभ्यः
पञ्चमी
उपदेशात् / उपदेशाद्
उपदेशाभ्याम्
उपदेशेभ्यः
षष्ठी
उपदेशस्य
उपदेशयोः
उपदेशानाम्
सप्तमी
उपदेशे
उपदेशयोः
उपदेशेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उपदेशः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उपदेशौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उपदेशाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उपदेश
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उपदेशौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उपदेशाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उपदेशम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उपदेशौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उपदेशान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उपदेशेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उपदेशाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उपदेशैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उपदेशाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उपदेशाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उपदेशेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उपदेशात् / उपदेशाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उपदेशाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उपदेशेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उपदेशस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उपदेशयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उपदेशानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उपदेशे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उपदेशयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उपदेशेषु