उपचार शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उपचारः
उपचारौ
उपचाराः
सम्बोधन
उपचार
उपचारौ
उपचाराः
द्वितीया
उपचारम्
उपचारौ
उपचारान्
तृतीया
उपचारेण
उपचाराभ्याम्
उपचारैः
चतुर्थी
उपचाराय
उपचाराभ्याम्
उपचारेभ्यः
पञ्चमी
उपचारात् / उपचाराद्
उपचाराभ्याम्
उपचारेभ्यः
षष्ठी
उपचारस्य
उपचारयोः
उपचाराणाम्
सप्तमी
उपचारे
उपचारयोः
उपचारेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उपचारः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उपचारौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उपचाराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उपचार
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उपचारौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उपचाराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उपचारम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उपचारौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उपचारान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उपचारेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उपचाराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उपचारैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उपचाराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उपचाराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उपचारेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उपचारात् / उपचाराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उपचाराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उपचारेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उपचारस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उपचारयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उपचाराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उपचारे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उपचारयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उपचारेषु