उपकार शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उपकारः
उपकारौ
उपकाराः
सम्बोधन
उपकार
उपकारौ
उपकाराः
द्वितीया
उपकारम्
उपकारौ
उपकारान्
तृतीया
उपकारेण
उपकाराभ्याम्
उपकारैः
चतुर्थी
उपकाराय
उपकाराभ्याम्
उपकारेभ्यः
पञ्चमी
उपकारात् / उपकाराद्
उपकाराभ्याम्
उपकारेभ्यः
षष्ठी
उपकारस्य
उपकारयोः
उपकाराणाम्
सप्तमी
उपकारे
उपकारयोः
उपकारेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उपकारः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उपकारौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उपकाराः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उपकार
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उपकारौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उपकाराः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उपकारम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उपकारौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उपकारान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उपकारेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उपकाराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उपकारैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उपकाराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उपकाराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उपकारेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उपकारात् / उपकाराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उपकाराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उपकारेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उपकारस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उपकारयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उपकाराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उपकारे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उपकारयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उपकारेषु