उद्यम शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उद्यमः
उद्यमौ
उद्यमाः
सम्बोधन
उद्यम
उद्यमौ
उद्यमाः
द्वितीया
उद्यमम्
उद्यमौ
उद्यमान्
तृतीया
उद्यमेन
उद्यमाभ्याम्
उद्यमैः
चतुर्थी
उद्यमाय
उद्यमाभ्याम्
उद्यमेभ्यः
पञ्चमी
उद्यमात् / उद्यमाद्
उद्यमाभ्याम्
उद्यमेभ्यः
षष्ठी
उद्यमस्य
उद्यमयोः
उद्यमानाम्
सप्तमी
उद्यमे
उद्यमयोः
उद्यमेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उद्यमः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उद्यमौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उद्यमाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उद्यम
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उद्यमौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उद्यमाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उद्यमम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उद्यमौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उद्यमान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उद्यमेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उद्यमाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उद्यमैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उद्यमाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उद्यमाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उद्यमेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उद्यमात् / उद्यमाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उद्यमाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उद्यमेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उद्यमस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उद्यमयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उद्यमानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उद्यमे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उद्यमयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उद्यमेषु