उदय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उदयः
उदयौ
उदयाः
सम्बोधन
उदय
उदयौ
उदयाः
द्वितीया
उदयम्
उदयौ
उदयान्
तृतीया
उदयेन
उदयाभ्याम्
उदयैः
चतुर्थी
उदयाय
उदयाभ्याम्
उदयेभ्यः
पञ्चमी
उदयात् / उदयाद्
उदयाभ्याम्
उदयेभ्यः
षष्ठी
उदयस्य
उदययोः
उदयानाम्
सप्तमी
उदये
उदययोः
उदयेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उदयः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उदयौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उदयाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उदय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उदयौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उदयाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उदयम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उदयौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उदयान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उदयेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उदयाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उदयैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उदयाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उदयाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उदयेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उदयात् / उदयाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उदयाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उदयेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उदयस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उदययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उदयानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उदये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उदययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उदयेषु