उत्सव शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उत्सवः
उत्सवौ
उत्सवाः
सम्बोधन
उत्सव
उत्सवौ
उत्सवाः
द्वितीया
उत्सवम्
उत्सवौ
उत्सवान्
तृतीया
उत्सवेन
उत्सवाभ्याम्
उत्सवैः
चतुर्थी
उत्सवाय
उत्सवाभ्याम्
उत्सवेभ्यः
पञ्चमी
उत्सवात् / उत्सवाद्
उत्सवाभ्याम्
उत्सवेभ्यः
षष्ठी
उत्सवस्य
उत्सवयोः
उत्सवानाम्
सप्तमी
उत्सवे
उत्सवयोः
उत्सवेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उत्सवः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उत्सवौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उत्सवाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उत्सव
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उत्सवौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उत्सवाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उत्सवम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उत्सवौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उत्सवान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उत्सवेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उत्सवाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उत्सवैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उत्सवाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उत्सवाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उत्सवेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उत्सवात् / उत्सवाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उत्सवाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उत्सवेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उत्सवस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उत्सवयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उत्सवानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उत्सवे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उत्सवयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उत्सवेषु