उत्तमपुरुष शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
उत्तमपुरुषः
उत्तमपुरुषौ
उत्तमपुरुषाः
सम्बोधन
उत्तमपुरुष
उत्तमपुरुषौ
उत्तमपुरुषाः
द्वितीया
उत्तमपुरुषम्
उत्तमपुरुषौ
उत्तमपुरुषान्
तृतीया
उत्तमपुरुषेण
उत्तमपुरुषाभ्याम्
उत्तमपुरुषैः
चतुर्थी
उत्तमपुरुषाय
उत्तमपुरुषाभ्याम्
उत्तमपुरुषेभ्यः
पञ्चमी
उत्तमपुरुषात् / उत्तमपुरुषाद्
उत्तमपुरुषाभ्याम्
उत्तमपुरुषेभ्यः
षष्ठी
उत्तमपुरुषस्य
उत्तमपुरुषयोः
उत्तमपुरुषाणाम्
सप्तमी
उत्तमपुरुषे
उत्तमपुरुषयोः
उत्तमपुरुषेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
उत्तमपुरुषः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
उत्तमपुरुषौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
उत्तमपुरुषाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
उत्तमपुरुष
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
उत्तमपुरुषौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
उत्तमपुरुषाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
उत्तमपुरुषम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
उत्तमपुरुषौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
उत्तमपुरुषान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
उत्तमपुरुषेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
उत्तमपुरुषाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
उत्तमपुरुषैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
उत्तमपुरुषाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
उत्तमपुरुषाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
उत्तमपुरुषेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
उत्तमपुरुषात् / उत्तमपुरुषाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
उत्तमपुरुषाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
उत्तमपुरुषेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
उत्तमपुरुषस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
उत्तमपुरुषयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
उत्तमपुरुषाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
उत्तमपुरुषे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
उत्तमपुरुषयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
उत्तमपुरुषेषु